Projekt "Bądź otwarty - zmieniaj świat"

Informacje o projekcie

Wolontariat Europejski umożliwia młodym ludziom w wieku 17-30 lat pracę za granicą na zasadach wolontariatu. Wyjazdy w ramach EVS trwają od 2 do 12 miesięcy. Projekty wolontariatu obejmują realizację zadań w których uczestniczy od 1 do 30 wolontariuszy, którzy mogą pracować samodzielnie lub w grupie. Wolontariusze wykonują swoją pracę nieodpłatnie w pełnym wymiarze czasu pracy na rzecz społeczności lokalnej w innym kraju niż miejsce zamieszkania. Może to być kraj Unii Europejskiej jak i spoza niej. W projekcie wolontariatu biorą udział zawsze przynajmniej dwie lub trzy organizacje: przyjmująca, koordynująca i wysyłająca. EVS pomaga wolontariuszom zdobyć przydatne doświadczenie zawodowe. Wolontariusze rozwijają swoje kompetencje i zainteresowania, uczą się kreatywności, poznają inną kulturę, język, obyczaje i środowisko.

W sierpniu 2015 roku została zawarta umowa finansowa pomiędzy Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją Programu Erasmus+ o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu „Bądź otwarty-zmieniaj świat!”. Kwota dofinansowania wynosi 7270 Euro.

Od listopada 2015 roku do kwietnia 2016 roku, czyli przez okres 5 miesięcy gościmy dwójkę wolontariuszy – Nurię Moral Tomé oraz Alberto Núñez Nafria. Wolontariusze zostali wysłani przez partnera projektu - organizację Ayuntamiento de Cuenca z Hiszpanii.

Głównymi tematami projektu „Bądź otwarty-zmieniaj świat!” są: kreatywność i kultura, nauczanie i uczenie języków obcych oraz zagadnienia dotyczące zdrowia i dobrego samopoczucia.

Projekt zakłada realizację poniższych celów:

* Podniesienie podstawowych kompetencji i umiejętności młodych ludzi przy zastosowaniu nieformalnych metod pracy - organizację warsztatów dla młodzieży ze świetlic środowiskowych ( z mniejszymi szansami)

* Wzmocnienie dialogu międzykulturowego, integracji społecznej i solidarności

* Wzmocnienie działań młodzieży w grupie międzykulturowej i pracy w zespole

* Rozwój współpracy z organizacjami działającymi na rzecz młodzieży

Projekt „Bądź otwarty zmieniaj świat!” ma za zadanie edukować przez kulturę. Poprzez wykorzystanie nieformalnych i pozaformalnych metod uczenia się wszystkie działania prowadzone w trakcie projektu dają możliwość rozwoju osobistego
i społecznego nie tylko wolontariuszy EVS, ale także uczestników zajęć i są motywacją do podejmowania aktywności i działania w wielu sferach życia.

W trakcie trwania projektu „Bądź otwarty- zmieniaj świat!” – 27 stycznia 2016 roku Gminno- Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie uzyskało status organizacji Przyjmującej, Wysyłającej i Koordynującej Wolontariatu Europejskiego i zostało zarejestrowane w europejskiej bazie organizacji EVS pod numerem 944571070 ( akredytacja przyznana została na okres 3 lat). Oznacza to, że w dalszym ciągu GPCKiE będzie gościć wolontariuszy EVS, ale także będzie wysyłać młodych mieszkańców naszej gminy oraz kraju jako wolontariuszy za granicę.

Historię i kulturę Hiszpanii można poznawać podczas odbywających się w ramach projektu spotkań z wolontariuszami, warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, czy też zajęć językowych.

W ramach projektu organizowany jest szereg działań, m.in.