WIZYTA PARTNERSKA NA WARMII


16 kwietnia 2011 , w przeddzień  „Palmowej Niedzieli”  we wsi Gady, w Gminie Dywity, odbył się  „GADY FOLK-ART FESTIWAL”, który uroczyście powoła do życia unikalny Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych. 
Organizatorem  uroczystości był  Gminny Ośrodek Kultury  Dywity jako zarządzający  Ośrodkiem Rzemiosł Zapomnianych. Na zaproszenie Stowarzyszenia „Nasze Gady” i  Wójta  gminy Dywity  delegacja samorządowców gminy Nowosolna wzięła udział w uroczystości  otwarcia  gadziego Ośrodka.

W ramach uroczystości inauguracji działalności ośrodka  odbyły się warsztaty artystyczne  m.in. wyrób palm, pisanek, toczenie ceramiki na kole, kwiaty bibułkowe  i część oficjalna połączona z występami artystycznymi.
Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych  już z nazwy ma być miejscem szczególnym: żywą ostoją tradycji zarówno warmińskiej, jak również tej, która przybyła na tereny dzisiejszej Gminy Dywity wraz z jej nowymi, powojennymi mieszkańcami. Ośrodek to filia Gminnego Ośrodka Kultury, wybudowana przy finansowym wsparciu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013).
Nad programem Ośrodka pracować będzie Partnerstwo złożone z mieszkańców wsi Gady, reprezentowanych przez Sołectwo oraz -sprawdzone na polu działań społeczno-artystycznych-  Stowarzyszenie „Nasze Gady”. 
Powstająca właśnie linia programowa Partnerstwa na rzecz Ośrodka Rzemiosł Zapomnianych to: integracja i aktywizacja społeczności lokalnej, ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, edukacja regionalna, przywracanie do życia ginących zawodów, poszukiwanie nowych form ożywiania tradycji poprzez warsztaty, szkolenia, imprezy artystyczne i wiele innych. Wymienione działania  objęte będą również szczególnym wsparciem władz Gminy Dywity.
Podczas uroczystości  otwarcia ośrodka pomiędzy  Stowarzyszeniem „Nasze Gady” i  Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie zawarte i podpisane zostało porozumienie o współpracy. (treść porozumienia).
Stowarzyszenie "Nasze Gady" powstalo w 2005 roku. Grupa założycielska liczyła 25 osób i tylu członków jest do dziś. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Gady w powiecie olsztyńskim, zaś terenem działania - obszar całej Polski.
W swoich działaniach Stowarzyszenie odkrywa i prezentuje walory przyrodnicze i kulturowe wsi i jej okolic.
Cele statutowe Stowarzyszenia:
- integracja mieszkańców wsi
- pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego
- dbałość o estetykę wsi i ochrona jej środowiska
- stworzenie warunków do wypoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu wszystkich mieszkańców
- wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych
- pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej
Cele statusowe Stowarzyszenie realizuje poprzez:
- organizowanie imprez integracyjnych, wystaw, konkursów i warsztatów
- pozyskiwanie funduszy, działalność wydawniczą, propagowanie ekologii
- współpracę z Radą Sołecką i innymi instytucjami, głównie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dywitach
Stowarzyszenie "Nasze Gady" pełni rolę sekretariatu  Grupy Partnerskiej  "GNIAZDO WARMIŃSKIE",  która jest dobrowolnym porozumieniem zawartym pomiędzy samorządami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi
oraz osobami fizycznymi.
Celem Partnerstwa "GNIAZDO WARMIŃSKIE"  jest zintegrowanie działań samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji, przedsiębiorców oraz wszystkich innych osób i środowisk na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu warmińsko - mazurskiego.